Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Školné

I.
Ředitelka 1. Mateřské školy Horní Bříza – ves, okres Plzeň – sever podle § 123 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a podle § 6 odst.2 Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovila

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
v částce 280,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.

II.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2  školského zákona poskytuje bezúplatně. ( jen do zahájení  platnosti novelizace „ Školského zákona“).

III.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte , ve smyslu § 6  odst.3 vyhlášky 43 /2006 Sb., který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy vždy
k 15. 9.příslušného školního roku ( případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí.

IV.
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodů nemoci nebo rekonvalescence dítěte  (po předložení lékařského potvrzení a žádosti o snížení úplaty) je základní částka  za příslušný kalendářní měsíc krácena o polovinu to je na částku 140,- Kč měsíčně.

V.
V případě přerušení  provozu mateřské školy na celý měsíc o hlavních prázdninách se úplata neplatí, v případě omezení provozu je stanovena na částku 140 ,- Kč.

VI.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet školy číslo 0728052399 / 0800, variabilní symbol datum narození dítěte nebo v pokladně školy u p. učitelky Soprové ( jen  v měsíci září do zavedení trvalých příkazů na převedení platby z účtu zákonného zástupce dítěte)  vždy v pondělí a středu od 12. 30 do 12. 45 hodin..

 obrazek-02.jpg

zpět
 

 

Příspěvky

úhrada školného

7. 8. 2019

Kdo z rodičů uhradil školné v měsíci červenci a Vaše dítě do 2.MŠ nechodilo, zrušte si jej na měsíc srpen.

Od září zůstává školné stejné- 350,- Kč

Školné neplatí od září 2019 děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti s odkladem školní docházky. Pro tyto děti je povinná školní docházka.

 

 

Školné

27. 1. 2016

Výše školného  v naší MŠ je od září 2017 - 350- Kč za měsíc- platba se provádí převodem na účet vždy do 15. dne v měsíci. Č. účtu 728052399 / 0800, var. s.- datum narození dítěte. Pokud platící má jiné příjmení než dítě- napište do poznámky Vaše příjmení.

Záloha na stravné se platí též k 15. v měsíci- 700,- Kč na účet 728052399 / 0800, var.s.- má každé dítě svůj- číslo v.s. si vyžádejte u vedoucí ŠJ paní Červené.