Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Výchovné poradentství - UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 4.a 5.5.2015 proběhne u nás ve školce vyšetření školní zralosti před nástupem dětí do 1.třídy ZŠ.

Rodiče, kteří žádali o vyšetření, budou koncem dubna vyrozuměni, který den bude jejich dítě vyšetřeno.

 

 

Činnost výchovné poradkyně
      Výchovná poradkyně sleduje práci s dětmi s odkladem školní docházky a dětmi problémovými, metodicky pomáhá učitelkám při sestavování individuálních výchovně vzdělávacích plánů pro tyto děti. V současnosti se stává problémem při sestavování individuálních plánů pro děti s OŠD fakt, že rodiče nepředloží k nahlédnutí p. učitelce zprávu z  vyšetření PPP školní zralosti.
     Podílí se na spolupráci s rodiči, logopedkou, výchovnou poradkyní ZŠ, pedagogicko psychologickou poradnou ( PPP) . Připravuje podklady k zápisu dětí do ZŠ a pro vyšetření dětí v PPP. Konzultuje s rodiči návrhy dětí na OŠD, zprostředkovává spolupráci s PPP v této oblasti. Podílí se na uskutečnění programu pro děti s OŠD „ Táto, mámo, pojď si se mnou hrát“ ve spolupráci rodičů a PPP.

Prevence sociálně patologických jevů
      Cílem je vytváření pozitivního psychologického klimatu ve škole - kladné vazby v sociální komunikaci mezi dětmi, učitelkami a ostatními zaměstnanci MŠ. Vedení dětí k aktivnímu využití volného času. Pro rodiče připravovat informace ( na nástěnce) o zdravém životním stylu a vést je k tomu, aby naplňovaly volný čas dětí vhodnými aktivitami. Preventista zpracovává roční plán prevence patologických jevů, který využívají všechny učitelky při práci s dětmi.

Péče o děti z méně podnětného sociálního prostředí
     Cílem je vytváření u dětí kladných sociálních vztahů, kamarádství, spolupráci s vrstevníky a zaměstnanci školy. Zapojovat je i jejich rodiče do akcí školy ( besídky, soutěže ). Umožnit jim co nejdelší pobyt v podnětném prostředí MŠ

Péče o talentované děti
      Cílem je rozvíjení talentu děti v oblasti, ve které vynikají. Připravovat s nimi práce do výtvarných soutěží a na výstavy, zapojovat je do nácviku pro veřejná vystoupení ve městě – hudebně pohybové, pěvecké, dramatizační a recitační činnosti.

Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou
     PPP provádí podle potřeby vyšetření dětí v MŠ. Zajišťuje odborné přednášky pro rodiče, učitelky a výchovné poradce. Zapojuje děti a rodiče do kurzů „ Náprava grafomotoriky“ a  „ Táto, mámo, pojď si se mnou hrát“- pro děti s odkladem školní docházky.
       MŠ dodává podklady pro vyšetření dětí v PPP a zpracovává podle potřeby statistiku Výslednosti dětí s OŠD.

Spolupráce s logopedkou
     Logopedka odborně vyšetří děti, provádí  další kontroly, sestaví plán nápravy výslovnosti dětí, podle něhož individuálně s dětmi pracují logopedické asistentky. Logopedické asistentky vedou písemné záznamy o logopedické péči se souhlasem rodičů.
     Každý týden p. logopedka individuálně pracuje s dětmi ze  speciální třídy, konzultuje výslednost dětí s. paní učitelkou, popřípadě s rodiči. U těchto dětí také navrhuje v případě nutnosti další vyšetření specialistů ( foniatra, apod.)
   Logopedka zajišťuje pro rodiče odborné přednášky a konzultace.

pokračování - spolupráce s rodinou

 

Příspěvky

Práce s dětmi s odkladem školní docházky

8. 2. 2015

S dětmi, které mají odklad povinné školní docházky pravidelně ve všech třídách pracuje paní učitelka Mgr Polívková Zdenka, která spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Úzce spolupracuje s rodiči a třídními učitelkami.

Nabízí zapojení se do projektu Táto, mámo pojď si semnou hrát.